Statut Fundacji „Pasjonauci”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja „Pasjonauci” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Gabrielę Pawłowską i Piotra Dymińskiego.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Krosno.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów statutowych  fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Cele Fundacji:

1. Wspieranie działalności pożytku publicznego przez działalność informacyjną i edukacyjną

2.  Budowa społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

3. Pomoc społeczna, w tym  pomoc  rodzinom  i osobom  w trudnej sytuacji życiowej

4. Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

5. Działalność charytatywna;

6. Integracja cudzoziemców;

7. Ochrona i promocja zdrowia i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie dyskryminacji, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa i ochrony praw dziecka

8. Działalność na rzecz seniorów i osób w wieku emerytalnym

9. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości i propagowanie społecznej odpowiedzialności biznesu

10. Budowanie społeczeństwa kreatywnego

11. Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz świadomości obywatelskiej i kulturowej

12. Budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa 

13. Prowadzenie i wspieranie edukacji konsumenckiej oraz upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

14. Podejmowanie inicjatyw integrujących mieszkańców i społeczności lokalne

15. Promowanie kultury zaangażowanej społecznie

16. Upowszechnianie nowych sposobów rozwoju osobistego oraz kreatywnych form myślenia i działania

17. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

18. Rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

19. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

20. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

21. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

22. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

23. Rozwój turystyki i krajoznawstwa;

24. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego

25. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

26. Działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności

27. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

28. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

29. Promocja i organizacja wolontariatu

30. Pomoc Polonii i Polakom za granicą

31. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych

32. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

33. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

34. Działalność na rzecz rewitalizacji

35. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej

2. Prowadzenie think-tanków, miejsc i platform wymiany myśli i poglądów

3. Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i kampanii informacyjnych

4. Organizowanie konferencji i seminariów

5. Organizowanie i wspieranie programów, kampanii społecznych i kampanii edukacyjnych

6. Prowadzenie edukacji humanitarnej, rozwojowej i socjalnej

7. Prowadzenie placówek edukacyjnych

8. Organizację wydarzeń i zawodów sportowych,

9. Prowadzenie Klubu i sekcji sportowej

10. Wspieranie instytucji pomocowych w zakresie celów zgodnych ze statutem Fundacji; 

11. Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspomagać działalność innych osób prawnych, podmiotów nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, o ile ta działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

12. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami polskimi i zagranicznymi dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania 

przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

13. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

14. Zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich przez organizację warsztatów, szkoleń, paneli dyskusyjnych, akcji informacyjnych, wykładów, odczytów, prelekcji

15. Wdrażanie idei współpracy i szeroko rozumianego społecznego zaangażowania osób indywidualnych, prawnych i różnych grup społecznych, organizacji pozarządowych, biznesu, mediów, nauki, kultury itp. na rzecz pobudzania aktywności oraz rozwoju lokalnej społeczności

16. Prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy na realizację celów statutowych Fundacji. 

17. Wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego, w tym innych organizacji pozarządowych. 

18. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności  pożytku publicznego,

19. Rozwijanie świadomości w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji pozarządowych  i wspierania realizowanych przez nie celów,

20. Uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii społecznych i działalności pożytku publicznego.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 4000 zł (cztery tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

1. Przychody Fundacji pochodzą z:

– darowizn, spadków, zapisów,

– dotacji i subwencji od osób prawnych,

– zbiórek publicznych,

– odpłatnej działalności pożytku publicznego,

– majątku fundacji,

– odsetek i lokat bankowych,.

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 9

Władzami Fundacji są:

a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

b. Rada Programowa Fundacji, zwana dalej Radą.

Rada Programowa Fundacji

§ 10

1. Rada jest organem opiniującym i doradczym Fundacji.

2. Rada składa się z 3 do 10 członków. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Zarząd. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez Zarząd.

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,

d. śmierci członka.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 11

1. Do zadań Rady Programowej Fundacji należy:

a. doradztwo w bieżącej działalności Fundacji,

b. opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności.

c.  Wybór Zarządu w przypadku braku Zarządu, zgodnie z § 13 Statutu. 

§ 12

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

Zarząd Fundacji

§ 13

1. Zarząd składa się z 1 do 6 osób, w tym Prezesa, powoływanych na pięcioletnią kadencję. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

3. Skład pierwszego Zarządu powołują Fundatorzy.

4. Skład Zarządu i liczbę członków ustala Zarząd. 

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu,

6. W przypadku braku Zarządu na skutek sytuacji, o których mowa w punkcie 5. niniejszego paragrafu, nowy Zarząd zostaje wybrany przez Radę.

§ 14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. realizacja celów statutowych,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,

h. wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

4. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji do pracy przy realizacji celów statutowych Fundacji. Umowy z członkiem zarządu w imieniu Fundacji podpisuje inny członek Zarządu. 

§ 15

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 16

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

2. W sprawach majątkowych poniżej wartości 150% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS decyzję może podjąc jeden członek Zarządu.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 17

1. Projekt zmian w Statucie przygotowuje Zarząd. 

2. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada, na wniosek Zarządu, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

§ 18

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję, na wniosek Zarządu, podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 19

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada na wniosek Zarządu, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach, lub w inny sposób wskazany przez Radę.